Poradnik badań w internecie
Badaj
interaktywnie
Ściągnij cały poradnik na swój komputer

Statystyczna analiza danych

Statystyczną analizę danych najłatwiej przeprowadzić jest za pomocą programów komputerowych, takich jak SPSS czy Statistica. Oczywiście takich programów jest więcej, jednak naszym zdaniem, przedstawione powyżej są najbardziej popularne wśród badaczy.

Dokonuj analiz z serwisem Interaktywnie.com
Dzięki serwisowi Interaktywnie.com mamy możliwość przeprowadzania pewnych analiz jedno lub dwuzmiennowych. Dane te można następnie wyeksportować do zewnętrznego pliku i poddać analizie za pomocą pakietu statystycznego.

Statystyczna analiza danych jest procesem bardzo złożonym, o którym chcielibyśmy tu wspomnieć jedynie pokrótce. Proces ten wymaga postawienia sobie hipotezy zerowej oraz hipotezy alternatywnej. U podstaw statystycznej weryfikacji hipotezy tkwi prosta zasada: hipoteza może być odrzucona, ale nigdy nie może być przyjęta całkowicie, lecz tylko wstępnie, ponieważ dalsze dowody mogą świadczyć o jej fałszywości. Innymi słowy, na podstawie posiadanych dowodów hipoteza albo zostaje odrzucona, albo nie. Prowadzący badanie musi tak konstruować hipotezę zerową, by jej odrzucenie prowadziło do zaakceptowania pożądanego wniosku – stwierdzenia lub określenia warunku, który prowadzący badanie pragnie zweryfikować.15

Analiza jednozmiennowa, czyli odpowiedź czy? i ile?
To analiza, w której "pod lupę" bierzemy pojedynczą zmienną. Ponieważ analiza jednozmianowa nie obejmuje związków miedzy dwoma i więcej zmiennymi służy ona w głównej mierze celom opisowym, aniżeli wyjaśnianiu badanych zjawisk. W analizie odpowiadamy jedynie na pytania: czy i ile?

Dla przykładu, badając uzależnienie od alkoholu wśród polskiej młodzieży, chcemy dowiedzieć się, czy młodzi Polacy są uzależnieni od alkoholu czy też nie. Możemy również dowiedzieć się jak sytuacja wygląda w przełożeniu na ilość alkoholu spożywaną przez młodzież.

Analiza dwuzmiennowa, czyli nieco głębsze spojrzenie na badany problem.
Analiza, której przedmiotem opisu oraz interpretacji jest związek pomiędzy dwiema zmiennymi. Głównym celem analizy dwuzmiennowej jest znalezienie istniejących zależności (związku) pomiędzy dwiema zmiennymi np. wysokością dochodu i wykształceniem, wiekiem i aktywnością sportową itp.

W ten sposób możemy ustalić niekiedy główną przyczynę pewnych zachowań. Możemy ustalić, która zmienna ma większy wpływ na badane społeczeństwo. Dzięki analizie dwuzmiennowej możemy również dowieść niekiedy istnienia zjawiska konfliktu wartości, który powoduje konkretne zachowania wśród ludzi.

Wartości = cele, dążenia.
Dlaczego matka wychowująca 3 dzieci i dobrze zarabiająca nie poświęca dużo czasu dla siebie? Być może wartość jaką jest rodzina, jest dla niej wartością nadrzędną, która nastawia jej zachowania, tak, aby w pierwszej kolejności, to właśnie potrzeby rodziny były zaspokojone, a dopiero potem potrzeby własne. Dzięki analizom dwu- i wielozmiennowym, mamy możliwość przekonania się co jest motorem zachowań ludzkich między innymi w sferze ich życia prywatnego.
Ściągnij cały poradnik na swój komputer
ankiety.interaktywnie.com