Niniejszą ankietę kieruję do rodziców, a głównym jej zamierzeniem jest uzyskanie Państwa opinii dotyczącej realizacji przez szkołę funkcji edukacyjnej i wychowawczej.

Strona: 1/1

Szanowni Państwo,
Jestem studentką II roku studiów magisterskich o specjalności zarządzanie w oświacie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie jestem na etapie pisania pracy magisterskiej pt. „Ewolucja zarządzania oświatą w Ostrołęce w ostatnich latach”.
Niniejszą ankietę kieruję do rodziców a głównym jej zamierzeniem jest uzyskanie Państwa opinii dotyczącej realizacji przez szkołę funkcji edukacyjnej i wychowawczej.
Odpowiedzi uzyskane od Państwa będą dla mnie cennym źródłem informacji badawczych wzbogacających moją pracę. Uprzejmie informuję, iż ankieta jest anonimowa, a Państwa odpowiedzi wykorzystam wyłącznie do celów naukowych.
Będę wdzięczna za rzetelne oraz całościowe wypełnienie kwestionariusza, który składa się z 20 pytań a przybliżony czas jej wypełnienia to 10 minut.

PŁEĆ

WYKONYWANY ZAWÓD

Proszę podać rodzaj szkoły, do której uczęszcza Pani/Pana dziecko.

Czy dyrektor organizuje spotkania dla rodziców?

Czy według Pani/Pana dyrektor dąży do partnerskich relacji między szkołą a rodzicami?

Czy dyrektor podejmuje działania ukierunkowane na wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie mające na celu podwyższenie jakości bezpieczeństwa Pani/Pana dzieci?

Jakie działania dyrektora mogłyby się przyczynić do osiągania lepszych wyników w nauczaniu Pani/Pana dziecka?

Proszę wybrać dwie cechy, które najbardziej charakteryzują dyrektora zarządzającego szkołą.

Według Pani/Pana opinii skuteczne zarządzanie przez dyrektora placówką oświatową to…..

Proszę określić zdolności dyrektora w rozwiązywaniu wskazanych poniżej trudności w:

  1 2 3 4 5 Nie mam zdania
Organizacji zastępstw nauczycieli
Pozyskiwaniu dodatkowych funduszy na remont, doposażenie pracowni
Zapewnieniu bezpieczeństwa w szkole
Problemach wychowawczych uczni
Organizacji dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

Czy nauczyciele podejmują działania w kierunku indywidualnej współpracy z Panią/Panem na rzecz rozwoju dziecka?

Czy istnieje współpraca z nauczycielami dotycząca realizacji działań wychowawczych?

Czy według Pani/Pana szkoła zatrudnia kompetentną kadrę nauczycieli?

Czy szkoła zachęca rodziców do zaangażowania się w pracę wspomagające działania szkoły?

Czy chętnie uczestniczy Pani/Pan w życiu szkoły ?

Według Pani/Pana współpraca ze szkołą przebiega?

Jaka forma współpracy ze szkołą najbardziej Pani by odpowiadała?

Czy szkoła oferuje zajęcia pozalekcyjne dostosowane do indywidualnych potrzeb Pani/Pana dziecka?

Czy szkoła realizowała/realizuje dostępne programy państwowe w celu podwyższenia efektywności nauczania w szkole np. „Aktywna tablica” (dofinansowanie do zakupu pomocy dydaktycznych)?

Czy w szkole działa dziennik elektroniczny?

Jakie trudności według Pani/Pana napotykają aktualnie szkołę?

Czym kierowała się Pani wybierając szkołę dla dziecka?

Czy ma Pani/Pan przekonanie o dobrym wyborze danej szkoły dla swojego dziecka?