ANKIETA SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI, BY OCENIĆ zarządzanie placówkami oświatowymi w zakresie realizacji funkcji edukacyjnej i wychowawczej

Strona: 1/1

Płeć

Staż pracy w szkolnictwie

Kiedy ostatnio uczestniczył/a Pani/Pan w szkoleniu?

Do zadań dyrektora należy realizacja procesu zarządzania. Według Pani/Pana, która z podanych poniżej funkcji kierowniczych jest wykonywana na wysokim poziomie przez dyrektora?

Proszę o wskazanie tych zdolności, które najbardziej charakteryzują postać dyrektora szkoły w której Pani/Pan pracuje.

Które z wykonywanych zadań przez dyrektora najbardziej wpływają według Pani/Pana na rozwój placówki?

Czy dyrektor inspiruje Panią/Pana do innowacji pedagogicznych?

W jaki sposób dyrektor rozwiązuję napotykające szkołę problemy dotyczące organizacji jej pracy?

Jakie są Pani/Pana relacje z dyrektorem?

Czy dyrektor dąży do podejmowania działań w celu zaspokojenia Pani/Pana potrzeb materialnych?

Czy dyrektor inspiruje Panią/Pana do doskonalenia zawodowego?

Jaki rodzaj zmian wpłynąłby na poprawę Pani/Pana efektywności wykonywanej pracy?

Czy Pani/Pana cele jako pracownika szkoły są wspólne z jej celami?

Jaki styl kierowania jest najbardziej bliski stylowi dyrektora zarządzającego w Pani/Pana szkole?

Według Pani/Pana poziom ostrołęckiej oświaty na tle województwa mazowieckiego jest...?

Czy w szkole widoczne jest zaangażowanie nauczycieli w podwyższaniu efektywności ich pracy ?

W jakiej skali od 1 do 5 według Pani/Pana dyrektor posiada wiedzę w zakresie zarządzania oświatą?

Czy dyrektor dąży do pozyskiwania funduszy z zewnątrz?

Czy jako nauczyciel chętnie podejmuje Pani/Pan działania innowacyjne?

Czy szkoła dąży do realizacji celów określonych w wizji/misji?

Czy dyrektor dąży do podnoszenia swoich kwalifikacji, np. poprzez uczestnictwo w szkoleniach?

Czy uważa Pani/Pan, że organ prowadzący szkołę wywiązuje się ze swoich obowiązków?