Formularz konsultacyjny dotyczący projektu uchwały Rady Miasta Radzionków w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Radzionków

Strona: 1/1

Wprowadzenie:
Zgodnie z art. 10 pkt 2 ustawy z dnia 09.10.2015r. o rewitalizacji obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.
Zaproponowany w projekcie uchwały obszar rewitalizacji zajmuje ok. 3,7% powierzchni gminy Radzionków, a zamieszkuje go 23 % mieszkańców.
Proponowane obszary to: Obszar nr 1 (wokół tzw. „Osiedla Hugona” przy ul. Kużaja) oraz Obszar nr 2 (w obrębie byłego PGR-u przy ul. Ks. Knosały). Szczegółowa mapa Obszarów znajduje się na stronie internetowej Gminy Radzionków, w zakładce REWITALIZACJA, jest również dostępna w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 4, Urzędu Miasta Radzionków.W obydwu przypadkach obszar zdegradowany pokrywa się z obszarem rewitalizacji.

1. Proszę o zaznaczenie Pani/Pana opinii na temat przedstawionej propozycji wyznaczenia granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków.

  a) zdecydowanie pozytywna b) pozytywna c) negatywna d) zdecydowanie negatywna e) trudno powiedzieć
Obszar 1 "Osiedle Hugona"
Obszar 2 ("wokół byłego PGR")

Uzasadnienie:

2. Propozycje ewentualnych zmian obszaru zdegradowanego i rewitalizacji na terenie Gminy Radzionków z uzasadnieniem.

3. Jakie główne problemy występują na wskazanych obszarach? (max 6 odpowiedzi dla każdego obszaru).

  Obszar 1 "Osiedle Hugona" Obszar 2 "wokół byłego PGR"
bezrobocie, brak dobrej pracy
bieda
niski poziom wykształcenia mieszkańców
starzejące się społeczeństwo
problemy zdrowotne mieszkańców
brak wsparcia w wychowywaniu dzieci
niewystarczająca liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach
przemoc w rodzinie
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
uzależnienia, nadużywanie alkoholu w rodzinach
Chuligaństwo, brak poczucia bezpieczeństwa, przestępczość
brak lub słaba aktywność ośrodków kulturalno-rekreacyjnych w najbliższym otoczeniu
brak atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców, brak miejsc do aktywności sportowej i rekreacji
brak miejsc dla dzieci i rodzin z dziećmi (place zabaw, parki) i dla młodzieży (kluby zainteresowań i sportowe itp.)
przestrzeń nieprzyjazna seniorom, osobom z małymi dziećmi i osobom niepełnosprawnym (brak ławek, nierówne chodniki, brak udogodnień jak np. podjazdy)
zły stan estetyczny otoczenia, za mało zieleni,
zły stan budynków
niski standard mieszkań, brak centralnego ogrzewania
niebezpieczne przejścia dla pieszych
drogi nieprzyjazne pieszym (chodniki zastawione samochodami), zbyt mało miejsc parkingowych
za mało ścieżek rowerowych
niewystarczająca komunikacja publiczna
zanieczyszczone powietrze (smog)
inne

Metryczka

Miejsce zamieszkania

Płeć

Wiek

Przynależność do grupy interesariuszy